โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564 โครงการสินเชื่อบ้านดีๆ สำหรับคนอยากมีบ้าน

โครงการบ้าน ธอส 2564 village phuket โครงการสินเชื่อ บ้าน ดีๆ สำหรับคนอยากมีบ้าน เติมเต็มทุกความฝัน เป็นจริงได้ กับธนาคาร ธอส ไม่ว่าใคร ต่างก็ต้องการ มีสถานที่ ไว้สำหรับพักอาศัย สร้างครอบครัว หรือใช้เวลากับคนที่คุณรัก แต่การจะได้มา ซึ่งบ้านในฝัน นั้นก็ไม่ได้ง่าย 

เพราะเหตุว่าปัจจัย ของราคาบ้าน ที่มีมูลค่าสูง ทำให้หลายคน ไม่มีกำลังพอ ที่จะจ่ายเพื่อซื้อสด แล้วก็เลือกใช้ การขอสินเชื่อ จากธนาคารเพื่อผ่อนจ่าย

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ให้เบาลง การเลือก สินเชื่อบ้าน ให้ดีก็เลย เป็นเรื่องสำคัญ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็เลยขอ เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยช่วยเหลือ ในส่วนนี้ เพื่อเติมเต็มความฝัน เพื่อทุกคน ที่ต้องการมีบ้าน phuket village โดยไม่ต้องกังวล ถึงภาระค่าใช้จ่าย ที่หนักหนาสาหัส village phuket

โครงการบ้าน ธอส 2564

วันนี้จะขอแนะนำโครงการบ้านธอส 2564 ที่มีโครงการดีๆหลายโครงการ

โครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564 กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้ village phuket

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย ต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลา ที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ  ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลา ที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
โครงการบ้าน ธอส 2564

อัตราดอกเบี้ย phuket village

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.75% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR – 0.75% ต่อปี

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไป ที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย กับธอส.และสถาบันการเงินอื่น

เอกสารส่วนบุคคล village phuket

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ phuket village

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน village phuket

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อ การเคหะและหนังสือรับรอง ยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณา การให้สินเชื่อ ของธนาคาร **

โครงการบ้าน ธอส 2564

ธอส. ให้สินเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของตนเอง
 • เพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องในการอยู่อาศัย
 • สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ
 • สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อการมีบ้าน village phuket

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเป็นกลไกสำคัญ phuket village ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และก็สังคม ด้านที่พักอาศัย ควบคู่ไปกับ การสร้างโอกาส ให้คนประเทศไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และก็รายได้ปานกลาง ตามเป้าหมาย สำหรับเพื่อ การก่อตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ได้ถูกตราไว้ในพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พุทธศักราช2496

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน

พุทธศักราช2559 ธนาคารได้กำหนดพันธกิจใหม่ “ ทำให้คนประเทศไทยมี บ้าน ” แล้วก็วิสัยทัศน์ใหม่ “ธนาคารที่ดีเยี่ยม ที่สุดสำหรับในการมีบ้าน”  ที่สะท้อนถึงหน้าที่ และหน้าที่ของธนาคาร ที่มีต่อคนประเทศไทย แล้วก็เมืองไทย ได้ชัดเจนมากขึ้น 

ตั้งความมุ่งหมายใหม่ ธนาคารฯเป็น SMART Organization พร้อมก่อตั้ง “โรงเรียนการเงิน” เพื่อช่วยเหลือ ให้กลุ่มที่มีข้อจำกัด สามารถเข้าถึง สินเชื่อในระบบได้มากขึ้น ความเจริญบริการ รูปแบบใหม่ มุ่งเน้นตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า โดยตั้ง Premier Service Center (PSC) เป็นศูนย์ให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า ของโครงการบ้านจัดสรร รวมทั้ง รายย่อย ที่ต้องการสินเชื่อ phuket village ในทุกพื้นที่ แล้วก็ตั้ง Data Entry (DE) ปรับเปลี่ยน รูปแบบกระบวนงานสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการตลาด, การบริการลูกค้า

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป เตรียมตัวซื้อบ้านหลังแรก ธอส สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa